IMAGES SHOW

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(พ.ศ. 2555-2563)

Philosophy-1

ปรัชญา

       “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ”

ปณิธาณ

       “มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ”

วิสัยทัศน์

       “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020”

พันธกิจ

Philosophy-2    ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ
     - การจัดการเรียนการสอน
     - การวิจัย
     - บริการวิชาการ
     - ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม