IMAGES SHOW

หน้าหลักศึกษาต่อ

Admission-01          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนหลักสูตรในสาขาต่างๆมากมาย ทั้ง ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 7 คณะ อันได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

          หนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย การวิจัยร่วมของของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจึงเกิดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และ ผลงานวิจัยอย่างมากมายในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของภาครัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน วงการวิจัยวิชาการ ทั้งระดับชาติ และ นานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          เป็นหน่วยงานการศึกษาวิจัยวิชาสถาปัตยกรรม การออกแบบ การวางแผน และศิลปกรรม จัดการศึกษาโดยบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ บริการแก่สังคม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบทำงานจริงในอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตนักวิชาการ และบุคลากรด้านการศึกษา ด้านบริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา คณะจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง และการแสดงออกด้วยการนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ อาจนำไปสู่ด้านความเชื่อมั่น และการพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณค่า ควบคู่กับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาสังคมต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์

          สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ด้วยการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ประกอบการเรียนรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์จึงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ผลจากแนวทางการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง ควบคู่กับการเรียนรู้ การวิจัยของคณาจารย์ ทำให้บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำความรู้ ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อวงการเกษตรของประเทศ และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในปัจจุบันถือว่าการศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ คณะได้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม บัณฑิตที่จบจากคณะ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          มุ่งมั่นและเสริมสร้างการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้บริการทางวิชาการ ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ จากการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ มุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ ควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติและทฤษฎี ทำให้บัณฑิตที่ได้มา สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองแบบยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าแบบเสรี นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่บัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรของประเทศ ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

          เน้นผลิตบัณฑิต บนหลักการสหวิทยาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมต่างชาติ มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ เรียนรู้ และวิจัยร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ รวมทั้งบัณฑิตสองปริญญา

วิทยาเขตชุมพร

          เป็นศุนย์กลางทางการศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผสมผสานการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในระดับประเทศ และระดับสากล

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

          การจัดตั้ง “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี” จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานาโนเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ผลักดันการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยีออกเป็น 4 สาขา คือ สาขาวัสดุนาโน (Nanomaterial) สาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ (Nanobiotechnology) สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics) ซึ่งรวมถึง สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Nanoeducation) ภารกิจหลัก คือ การดำเนินการศึกษาสถานภาพด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งของไทยและของโลก เพื่อจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีภายในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2547-2556) ตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน

          เป็นหนึ่งในสามศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน ที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

          มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจ และวิทยาการจัดการ หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัย 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ระดับปริญญาตรี (เดิมสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร ระดับปริญญาตรี (เดิมสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท (เดิมสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 4.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารระดับปริญญาโท (เดิมสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 5. หลักสูตร วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (เดิมสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)