IMAGES SHOW

ทุนการศึกษา

Scholar          สำหรับนักศึกษาภายในสถาบัน สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา