TCAS

TCAS

TCAS  ย่อมาจาก  (THAI University Central Admission System) เป็นความร่วมมือกันของทุกมหาวิทยาลัยที่ตกลงเข้าร่วมกระบวนการพร้อมกัน ตั้งแต่การปรับช่วงเวลารับสมัครแต่ละรอบให้ตรงกัน และเข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ หรือการจัดที่นั่งกลางทุกมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เนื่องจากทุกแห่งต้องการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งต้องการสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

จุดประสงค์หลักที่ ทปอ.เปลี่ยนจากระบบแอดมิชชั่นมาใช้ระบบ TCAS ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศใช้ระบบเดียวกัน 54 แห่ง รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 206,506 คน เนื่องจากต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการวิ่งรอกสมัครสอบหลายที่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักเรียนที่มีฐานะดีมีโอกาสมากกว่า โดยระบบใหม่กำหนดให้ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิอย่างเท่าเทียม เมื่อมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ต้องยืนยันสิทธิ และจะถูกตัดรายชื่อออกจากระบบทันที พร้อมกับข้อกำหนดในการให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนจนการศึกษา แบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบการใช้ Portfolio

ไม่มีการสอบข้อเขียน 44,258 คน

สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย แบ่งเป็น 2 รอบ

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ภายในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น ทปอ.ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ภายในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 และ ทปอ.ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับตรง/โควตา

มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ รับนักเรียนทั้งหมดจำนวน 68,050 คน สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ และโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ) รับสมัครและคัดเลือกในเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ภายในวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 และทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับนักเรียนจำนวน 44,390 คน

สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท.โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนะอง เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9วิชาสามัญ หรือข้อสอบตรง รับสมัครวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 จากนั้น ทปอ.ส่งข้อมูลการรับสมัครให้มหาวิทยาลัย วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยประมวลผลและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลับมายัง ทปอ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิเคลียริงเฮาส์ ภายในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ทปอ.ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission รับนักเรียนจำนวน 34,744

สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน O-NET GAT/PAT รับสมัครวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับนักเรียนจำนวน 15,064 คน

สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ เปิดรับสมัครและดำเนินแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://TCAS61.cupt.net

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 572