IMAGES SHOW

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน

  ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล.จัดการประชุมหารือเพื่อการให้ข่าวสื่อมวลชน โดยมีคุณจินตนา ดวงแก้ว วิทยากร จากบริษัทโอกีวี่ พับบิค รีเลชั่น จำกัด บรรยายให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลาง

590620S 019 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 23 มิถุนายน 2559 เวลา : 15:46:36  << ย้อนกลับ