IMAGES SHOW

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จัดอบรมทำอาหารว่าง3เมนู เสริมรายได้แก่ชุมชมลาดกระบัง

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.จัดอบรมบริการวิชาการแก่สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชมชน เรื่อง “ซาลาเปาไส้กระเพราปลา ปั้นขลิปปลานิล ข้าวเกรียบปลา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดี รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : ซาลาเปาไส้กระเพราปลา โดย ดร.สวามินี นวลแขกุล กลุ่มที่ 2 : ปั้นขลิบปลานิล โดย คุณลำพึง พุ่มจันทร์ และกลุ่มที่ 3 : ข้าวเกรียบปลา โดย ดร.วิรามศรี ศรีพจนารถ ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 3 ทีม และหมุนเวียนปฏิบัติการเรียนรู้ได้ทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น ณ โครงการวีมาร์เก็ต นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

590625S 022 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 28 มิถุนายน 2559 เวลา : 13:41:37  << ย้อนกลับ