IMAGES SHOW

สจล. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (UNAED)

  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมลงนามสร้างความร่วมมือ "เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร" University Network on Agricultural Extension and Development (UNAED) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 โดยมีคณบดีและหัวหน้าภาควิชาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจำนวน 7 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและประชุมเพื่อวางยุทธ์ศาสตร์การทำงานและความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
โดยเครือข่าย UNAED มีพันธกิจในการดำเนินการทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารและจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ความร่วมมือในการบริการวิชาการและการรับใช้สังคม การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 3 มีนาคม 2560 เวลา : 11:00:26  << ย้อนกลับ