IMAGES SHOW

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล “Best Paper Award”

  นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้รับรางวัล Best Paper Award จากหัวข้อ
“Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi – core CPUs”
จากการประชุมนานาชาติ ECTI – CON 2013 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
โดยมี ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 4 มิถุนายน 2556 เวลา : 14:15:36  << ย้อนกลับ