IMAGES SHOW

คณบดีวิศวลาดกระบัง รับรางวัล EISENHOWER Fellowships 2013

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เข้ารับรางวัล Eisenhower Fellowships 2013
ในฐานะผู้นำยุคใหม่ของโลก (ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน)
จาก พลเอกคอลิน พาวเวลล์ ณ สหรัฐอเมริกา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 10 มิถุนายน 2556 เวลา : 16:08:31  << ย้อนกลับ