IMAGES SHOW

อาจารย์วิศวอาหาร ได้รับรางวัล Best Paper Award

  ผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความ
“การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชัน”
จากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (TSAE 6th) ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ ประจวบคีรีขันธ์

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 19 มิถุนายน 2556 เวลา : 10:48:58  << ย้อนกลับ