IMAGES SHOW

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

  นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2536 ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2557 ให้นักศึกษาด าเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
กับสถาบัน
หลักฐานที่ใช้
(1) คำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2556 (ขอแบบฟอร์มได้ที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี)
(2) สำเนาหมายเรียก สด.35 (ติดต่อขอรับได้ที่ สัสดีอำเภอ/เขต ของตน)
(3) สำเนาหนังสือ สด.9 (ต้องถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง)
(4) สำเนาทะเบียนบ้านมีเลขที่บ้าน และชื่อของนักศึกษา
(5) สำเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
(6) หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา (ขอหนังสือได้ที่ สำนักทะเบียนฯ สำนักงานอธิการบดีต้องใช้รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป และค่าธรรมเนียม 50 บาท))
หมายเหตุ เอกสารข้อ 1-5 ใช้สำเนาอย่างละ 3 ชุด เอกสารข้อที่ 6 ใช้ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด **
เปิดรับคำร้องผ่อนผันฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากพ้นกำหนด นักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิในการผ่อนผันทหารฯ ส่งเอกสารคำร้องและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง และคุณวรรนิภา สุขพันธ์ งานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โทรฯ 02 329 8000 ต่อ 3243 /e-mail: gampao9324@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา http://www.std.kmitl.ac.th/ ………………///…..


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 24 สิงหาคม 2556 เวลา : 13:45:42  << ย้อนกลับ