IMAGES SHOW

การสอบ TOEIC วันที่ 14 ธันวาคม 2556

  สถาบันกำหนดสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร TOEIC
รุ่น 3 ( เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2556) และรุ่น 4 (เรียน วันที่ 14 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556) ที่ต้องการสอบ TOEIC ในวันดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
1. ยืนยันขอสอบที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 6 ธันวาคม 2556
2. กรณีนักศึกษานอกโครงการหรือในโครงการขอสอบใหม่ใช้หลักฐาน ดังนี้
2.1 เงินค่าทดสอบ TOEIC 700 บาท
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา : 17:50:23  << ย้อนกลับ