IMAGES SHOW

นศ.วิศวได้รับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013

  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ
นางสาวกานต์ชนก แซ่หลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ในโอกาสได้รับรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013
จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา : 10:27:12  << ย้อนกลับ