IMAGES SHOW

รางวัลชนะเลิศ Solidwork Student Skill Contest 2013

  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ร่วมแสดงความยินกับนายภัทร ชัยสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รางวัลชนะเลิศ)
และนายภาสกร ไทรศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รางวัลชมเชย)
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันSolidwork Student Skill Contest 2013
เป็นการแข่งขันการใช้ทักษะเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SolidWorks ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา : 10:29:50  << ย้อนกลับ