IMAGES SHOW

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ TESA Top Gun Rally 2013

  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Top Score อีก 3 รางวัล
จากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (TESA Top Gun Rally 2013)
เมื่อวันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

• รายชื่อนักศึกษา
1. นายบุรินทร์ ทรัพย์ศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2. นายสุรวุฒิ อ่อนใจเอื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
3. นางสาวธมลวรรณ แดงขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. นายสมสิน ทองไกรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. นายนัทธพงศ์ วัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ
2. TOP Score on Sensor/Actuator Interface
3. TOP Score on RTOS
4. TOP Score on Systems Integration

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 6 ธันวาคม 2556 เวลา : 11:35:07  << ย้อนกลับ