IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง คว้า 2 รางวัล-การประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ

  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 2 รางวัล
จากการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้รับรางวัลดังนี้

1. โครงงานวิศวกรรมเกษตร เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพต่อสภาพทางอุทกวิทยา”(กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 “ด้านการนำเสนอ”
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาในทีมดังต่อไปนี้
• นางสาวณัฐพร สุขเสมอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
• นายณัฐภัทร คุณค้ำชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4
• นายศวรรษ สุดสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 4


2. โครงงานวิศวกรรมเกษตร เรื่อง “เครื่องหยอดสารเคมีแบบแม่นยำ
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์”
ได้รับรางวัลชมเชย “ด้านการนำเสนอ”
โดยมี ดร.วสุ อุดมเพทายกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาในทีมดังต่อไปนี้
• นายสรณิต สมบูรณ์นาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
• นายสายรุ้ง กิตติวิเศษกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
• นางสาวสุธาสินี วงษ์เนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา : 12:23:20  << ย้อนกลับ