IMAGES SHOW

นศ.วิศวลาดกระบังคว้า 3 รางวัล Thailand’s Network Security Contest 2013

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คว้า 3 รางวัลจากโครงการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013
เป็นโครงการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางเรื่องระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
รูปแบบการแข่งขันมีทั้งการสอบข้อเขียนและการทดสอบภาคปฏิบัติการจริง

จัดโครงการแข่งขันโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Creeper (ได้รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
• นางสาววริศรา กาญจนวณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายชัยณรงค์ ไชยกูลวงศ์สันติ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายจุตฏิกูร ขำชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. รางวัลชมเชย ทีม Mystic (ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
• นายชานน จรัสสุทธิกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายธนภณ ชู สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายเจตณัฐ ตฤณตียะกูล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม ทีม VDR_Sir & Madam (ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)
• นายอนุภัทร อินสุวรรณโณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายวรุตม์ ยันตรัตนะวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• นายฐิติพร จงเจริญประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา : 14:47:51  << ย้อนกลับ