IMAGES SHOW

สถาบันกำหนดทดสอบ TOEIC วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น.

  สถาบันกำหนดทดสอบ TOEIC วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ ผู้ที่ประสงค์จะทดสอบให้ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
1.1 นักศึกษาหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 7 ที่ชำระเงินค่าทดสอบ TOEIC จำนวน 700 บาท แล้ว
1.2 นักศึกษาทั่วไป ที่ต้องการสอบ ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
- เงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ใบ

2. ยืนยัน / สมัครทดสอบได้ที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี
(คุณเมทินี /คุณลัดดา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2557 วันเวลาราชการ


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 22 เมษายน 2557 เวลา : 10:30:57  << ย้อนกลับ