IMAGES SHOW

กำหนดสอบ TOEIC วันวันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 57

  ประกาศ

สถาบันกำหนดทดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ ผู้ที่ประสงค์จะทดสอบให้ดำเนินการดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
1.1 นักศึกษาหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 8 ที่ชำระเงินค่าทดสอบ TOEIC จำนวน 700 บาท แล้วยังมิได้ทดสอบ
1.2 นักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาในโครงการที่ต้องการสอบใหม่ ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
- เงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ใบ

2. ยืนยัน / สมัครทดสอบได้ที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี
(คุณเมทินี /คุณลัดดา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 วันเวลาราชการ


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 14 พฤษภาคม 2557 เวลา : 14:41:33  << ย้อนกลับ