IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลจาก วช.

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสได้รับรางวัล “ระดับดี” ประเภท “การเขียนข้อเสนอโครงการประดิษฐ์คิดค้น”
กลุ่มเรื่อง “เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร”
ผลงานเรื่อง “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงถาดเพาะกล้า”
จากโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2557
จัดโดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. นางสาวฐานมาตย์ อุทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายธีรพร พูลทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. นายอิทธิพล ปกป้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4. นายตนุภัทร วินิจฉัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยมีผศ.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 23 กรกฎาคม 2557 เวลา : 15:01:10  << ย้อนกลับ