IMAGES SHOW

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

  ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/วิทยาลัย ทุกหลักสูตร

เข้าร่วม “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 “ ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 7.30 – 12.00 น.

ณ หอประชุม 5,000 ที่นั่ง (Convention Hall )


ดังกำหนดการ

เวลา 07.30 น.
- เปิดเพลงสถาบัน

เวลา 08.30 น.
- นักศึกษาใหม่พร้อมกันที่หอประชุม 5,000 ที่นั่ง (Convention Hall)
- ฉายประวัติความเป็นมาขอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เรียนเชิญผู้บริหารขึ้นเวที

เวลา 09.00 น.
- ผศ.ดร. อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

เวลา 09.10 น.
- ศาสตราจารย์ โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ให้ข้อคิดและแนะนำสถาบันแก่นักศึกษาใหม่

เวลา 09.30 น.
- นักศึกษาชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบัน คณะ วิทยาลัย

เวลา 10.00 น.
- ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล แนะนำสำนักทะเบียนและประมวลผล
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แนะนำสำนักหอสมุดกลาง
- ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ แนะนำสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เวลา 10.30 น.
- นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. ให้ความรู้และข้อคิดในหัวข้อ “ลูกพระจอม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต “

เวลา 11.00 น.
- พันโท กฤษณพล โภชนดา บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ น้องใหม่ : การดูแลตนเองในสถานการณ์ปัจจุบัน”

เวลา 11.30 น.
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อคิด เรื่อง “ น้องใหม่ กับกิจการนักศึกษา “
- นักศึกษาใหม่ร่วมกันร้องเพลงสถาบัน

เวลา 12.00 น. - ปิดการปฐมนิเทศ
*******************************************

หมายเหตุ :
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- นักศึกษาหญิง เสื้อขาวติดกระดุมสถาบัน กระโปรงทรงเอ สีกรมท่า รองเท้าคัทชู
- นักศึกษาชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าหนังสีดำ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ไฟล์ ms word พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 28 กรกฎาคม 2557 เวลา : 09:42:25  << ย้อนกลับ