IMAGES SHOW

นศ.ป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล บทความยอดเยี่ยมจากการประชุมระดับชาติ SAUNIC 2014

  นายกฤติน ธาราสุข นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม
The Interdisciplinary Researches to AEC “สหวิทยาการวิจัยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จากงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557”
SAU NATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2014 (SAUNIC 2014)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวที ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย ของประเทศ

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  วันที่ : 16 กันยายน 2557 เวลา : 11:29:20  << ย้อนกลับ