IMAGES SHOW

นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014”

  นายนัทธพงศ์ วัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้รับทุนการศึกษา “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014)
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
โดยเข้ารับมอบทุนฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 255
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทม.

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 21 ตุลาคม 2557 เวลา : 17:20:29  << ย้อนกลับ