IMAGES SHOW

ผลงานวิจัย คณะวิศวฯ ร่วมกับ คณะวิทยาฯ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเหรียญทอง

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี แด่
ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปีการศึกษา 2556) ได้แก่
น.ส. ภวันยา นามธรรม น.ส.วิมลมาศ ลือวิศวกุล และ น.ส. ศศิกานต์ แซ่เจ็ง
เนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัย เรื่อง "Albumin Smart Test: นวัตกรรมใหม่ของ
ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจวัดอัลบูมินในปัสสาวะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต"
ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (ระดับเหรียญทอง) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32
จัดโดยบัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ร่วมกับ
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) และ
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบร.)
โดยผลงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดย
นายอาจณรงค์ เมธาวีสรรเสริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์
น.ส. รัตนาวดี กลั่นเรืองแสง น.ส. สายทอง ม่วงมณี น.ส. สุธาทิพ ทองรอด
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 แขนงเคมีวิเคราะห์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ปีการศึกษา 2556)
และ ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
ซึ่งนายอาจณรงค์และดร.ณัฐวุฒิ เป็นตัวแทนทีมวิจัย
นำผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา : 13:55:16  << ย้อนกลับ