IMAGES SHOW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร


ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://161.246.68.253/kmitl_administrator/uploads/Download/695-file.pdf
 

  ผู้ประกาศ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา : 09:29:28  << ย้อนกลับ