IMAGES SHOW

กำหนดการจัดทดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาในวันที่ 13 ก.พ. 58

  งานแนะแนว ฯ ส่วนกิจการนักศึกษา สนอ. มีการจัดทดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาในวันที่ 13 ก.พ. 58ประกาศเรื่องการทดสอบ TOEIC

สถาบันกำหนดจัดทดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30 น. ณ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ

นักศึกษาที่ต้องการสอบให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

1.1 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร เตรียมตัวสอบ TOEIC 50 ชั่วโมงกับสถาบัน รุ่น 4 ถึงรุ่น 14
1.1.1 ที่ชำระเงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท แล้ว
1.1.2 ยังไม่ชำระค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท


1.2 นักศึกษาทั่วไปที่สนใจทดสอบ2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

2.1 เงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท ( ผู้ที่ยังไม่ชำระเงิน)

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ3. วัน เวลา สถานที่ สมัครสอบ

3.1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

3.2 สมัครได้ที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ คุณเมทินี/คุณลัดดา โทร. 02-3298000 ต่อ 3245ไฟล์แนบ 1 : TOEIC_13Feb2015
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา : 10:08:07  << ย้อนกลับ