IMAGES SHOW

เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก คณะไอทีลาดกระบัง 1/2558

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - เอก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2558

ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
3. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
4. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

*และสิทธิพิเศษกับโครงการพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)
3. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
โทร. 0-2723-4936-40 (ในวันและเวลาราชการ)


ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1320
 

  ผู้ประกาศ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ : 20 มีนาคม 2558 เวลา : 13:14:54  << ย้อนกลับ