IMAGES SHOW

นศ.วิศวกรรมเกษตรคว้า 3 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
คว้า 3 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ภาคบรรยาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย
และรางวัล POPULAR VOTE
เรื่อง : การออกแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับควบคุมระบบการให้น้ำพืช
Design of a smartphone application for irrigation system control
จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รายชื่อนักศึกษาในทีมที่ได้รับรางวัล
1.นายธนวัฒน์ กมลจารุพิศุทธิ์
2.นายปิยณัฐ สูญพานิช
3.นายพงศ์ธร ญาติพร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 8 เมษายน 2558 เวลา : 13:28:58  << ย้อนกลับ