IMAGES SHOW

บุคลากรวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการม.เกษตร

  ดร.วสุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ และนายผดุงสิทธิ์ อาศัยพานิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรื สจล.
ได้รับรางวัลชมเชย สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหัวข้อเรื่อง การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟาเรดสเปกโทรสโคปี โดยไม่มีอิทธิพลจากอุณหภูมิของตัวอย่าง

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 8 เมษายน 2558 เวลา : 14:37:23  << ย้อนกลับ