IMAGES SHOW

งานแนะแนว ฯ ส่วนกิจการนักศึกษา สนอ. กำหนดทดสอบ TOEIC ในวันที่ 23 , 27, 30 พ.ค. 58

  งานแนะแนว ฯ ส่วนกิจการนักศึกษา สนอ. กำหนดทดสอบ TOEIC ในวันที่ 23 , 27, 30 พ.ค. 58


โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
และนักศึกษาที่สนใจสอบ TOEIC ทราบ โดยงานแนะแนว ฯ


กำหนดการทดสอบ TOEIC

สถาบัน ( KMITL ) กำหนดจัดทดสอบ TOEIC ให้นักศึกษาสถาบันในเดือนพฤษภาคม 2558 ดังนี้

- วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น.
- วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 น.
- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ นักศึกษาที่ต้องการทดสอบให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ทดสอบ

1.1 นักศึกษาของสถาบัน ( KMITL ) บัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2558)

1.2 นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
1.2.1 ที่ชำระเงินค่าทดสอบ TOEIC จำนวน 700 บาทแล้วแต่ยังไม่ใช้สิทธิทดสอบ
1.2.2 นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์ทดสอบแล้ว ขอทดสอบใหม่ (ต้องชำระเงินค่าทดสอบ 700 บาท ในวันสมัคร)
1.2.3 นักศึกษาในโครงการที่ยังไม่ชำระเงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท (ต้องชำระเงินค่าทดสอบ
700 บาท ในวันสมัคร)

2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
นักศึกษากรณี 1.1 , 1.2.2 และ 1.2.3 ใช้หลักฐานดังนี้
2.1 เงินค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3. วัน เวลา สถานที่ /สมัครทดสอบ
ยืนยัน / สมัครทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ที่ คุณเมทินี / คุณลัดดา โทร. 02-3298000 ต่อ 3245 ณ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ : 1. เลือกวันทดสอบได้เพียง 1 วัน
2. ลงชื่อยืนยัน/สมัครทดสอบ แล้วไม่เข้าทดสอบสถาบันจะไม่คืนเงิน
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 27 เมษายน 2558 เวลา : 16:19:56  << ย้อนกลับ