IMAGES SHOW

อาจารย์วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก จากงาน HERP Congress III

  ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย
รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ดร.รัชดาภรณ์ แก้วกล่ำ
และผศ.บันเทิง ศิลป์สกุลสุข(ม.สยาม) ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย จากผลงาน
“การพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้า ร่วมกับเตาเผาชีวมวลแก๊สซิไฟเออร์”
ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP Congress III)
“ประทีบถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558 เวลา : 13:32:11  << ย้อนกลับ