IMAGES SHOW

ประกาศกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน

  ประกาศกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน

ด้วยสถาบันจะมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา สจล. ประเภท ผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้สถาบัน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. จัดส่งแบบขอรับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน
พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาของ คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

2. สถาบันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะแบบขอรับทุนการศึกษาที่เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในรายการ เอกสารประกอบการรับทุนเท่านั้น

3. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลัดดา หรือ คุณเมทินี ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 02-3298000
ต่อ 3245ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 29 มิถุนายน 2558 เวลา : 12:11:46  << ย้อนกลับ