IMAGES SHOW

วิศวลาดกระบังคว้า 2 รางวัลจากงาน YECC 2015

  นักศึกษาชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลนักทฤษฎียอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (YECC 2015) งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จัดโดยชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.นางสาวจินต์จุฑา ขาวเธียร วิศวกรรมเคมี
2. นายณชล แป้นคุ้มญาติ วิศวกรรมชีวการแพทย์
3. นายณัฐนันท์ วันลักษณ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 8 กันยายน 2558 เวลา : 15:47:21  << ย้อนกลับ