IMAGES SHOW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.agroind.kmitl.ac.th/kmitl_administrator/uploads/Download/1035-file.pdf
 

  ผู้ประกาศ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วันที่ : 24 ธันวาคม 2558 เวลา : 17:45:30  << ย้อนกลับ