IMAGES SHOW

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลที่ 3 “Innovation Technology 2015

  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลที่ 3 “Innovation Technology 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสคว้ารางวัลที่ 3 จากการประกวด “Innovation Technology 2015”
ซึ่งจัดโดยชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รางวัล
นางสาวกฤตพร ขันติสุวรรณ
นางสาวจอมศจี บุญชู
นางสาววรสิตา สิริทวีชัย
นางสาวสุกัญญา อุนารัตน์
นางสาวสุชานาฏ แซ่เบ๊
นางสาวสุดารัตน์ อยู่ศรี

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 4 มกราคม 2559 เวลา : 11:18:14  << ย้อนกลับ