IMAGES SHOW

วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจาก TESA Top Gun Rally

  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2และรางวัล Top Score
จากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2016 เป็นการประชันสุดยอดฝีมือทางด้าน
ระบบสมองฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Smart Classroom”
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 - 28 มกราคม 2559

• รางวัล
1. รองชนะเลิศอันดับ 1
2. TOP Score on Raspberry pi platform
3. TOP Score on STM 32 programming
• รายชื่อนักศึกษา
1. นายภัทรพล เธียรเสริมพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. นายภาณุพงศ์ ถนัดค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นายวรภพ บุญประไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. นายชัยวัฒน์ โสมินทุ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมระบบควบคุม
5. นายณรงค์เกียรติ นิระเคน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• รางวัล
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. รางวัลTop Score on System Integration
• รายชื่อนักศึกษา
1. นายกฤตนนท์ วิเศษชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. นายศุภวิชญ์ คงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นายศรีโคตร แนวจำปา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. นายศรีพงศ์ อริยะเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. นายอัครธนพัชรฐ์ ตั้งกิจศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 14:32:34  << ย้อนกลับ