IMAGES SHOW

คณาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจาก HERP Congress IV

  คณาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจาก
“การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา” ครั้งที่4 (HERP Congress IV)
“สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ”
เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้
1.รศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมทีมวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ผลงาน “ระบบติดตามรถไฟและการแก้ไขความผิดพลาดของตำแหน่งโดยใช้สมาร์ตโฟน”

2.รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์
ชื่องานวิจัย “เซนเซอร์แม่เหล็กโครงสร้าง MSM (โลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ)”

3.รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
ผลงาน “การศึกษาอิทธิพลของอินเดียมและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซค์ที่มีต่อคุณสมบัติของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วแบบครีม SAC0307-xln-yZnO สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4.ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
ผลงาน “การวิจัยออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 1 มีนาคม 2559 เวลา : 16:18:21  << ย้อนกลับ