IMAGES SHOW

ส่วนกิจการนักศึกษา จัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษาสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 18 และ 25 มีนาคม 2559

  ประกาศนักศึกษา KMITL เรื่อง การสอบ TOEIC
สถาบันกำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 (รับจำนวน 200 คน สมัครหรือยืนยันสอบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559)
2. วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 (รับจำนวน 200 คน สมัครหรือยืนยันสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559)
3. ผู้สอบเป็นนักศึกษาสถาบันที่บัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 ชำระค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท แล้ว
3.2 ยังไม่ชำระค่าทดสอบ ให้นำเงิน จำนวน 700 บาท พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ใบ
3.3 สมัครหรือยืนยันสอบได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี คุณเมทินี / คุณลัดดา
โทร. 02 – 3298000 ต่อ 3245 เวลา ราชการ ในวันตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 8 มีนาคม 2559 เวลา : 11:14:12  << ย้อนกลับ