IMAGES SHOW

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษา

  เรียน นักศึกษา สจล.ทุกท่าน

ด้วยสถาบันฯ จะจัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเขียนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาสามารถจัดทำปริญญานิพนธ์อย่างมีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงศักยภาพของนักศึกษา ในสังคมไทย และอาเซียน
กำหนดการจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันจันทร์ เวลา 16.00-18.30 น. เริ่มจันทร์ที่ 15 ส.ค.59- 12 ก.ย.59

รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันจันทร์ เวลา 16.00-18.30 น. เริ่มพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค.59- 15 ก.ย.59

รับจำนวนจำกัด รุ่น 50 ท่านเท่านั้น แจ้งชื่อลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

โทรศัพท์สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลข 0 2329 8136 หรือ หมายเลขภายใน 3134,2241,2243

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ

http://research.kmitl.ac.th/index.php/2015-06-16-11-27-58/110-news/2016-02-08-14-07-53/432-2672559


ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://research.kmitl.ac.th/index.php/2015-06-16-11-27-58/110-news/2016-02-08-14-07-53/432-2672559
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 เวลา : 11:50:34  << ย้อนกลับ