IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC

  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงวามยินดีกับ นางสาวเพ็ญฟ้า เจิดดีสกุล นายกัลตภัทร ชัยจรีนนท์ และนายชาตวัฒน์ เจริญอภิบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC “หุ่นยนต์เสือปืนไว” (TPA Robo’s Rapid Fire Competition 2016) จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ไดรบการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 17 สิงหาคม 2559 เวลา : 16:47:28  << ย้อนกลับ