IMAGES SHOW

ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

  ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
(เกณฑ์ทหารเดือน เมษายน 2560)

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2539 ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และจะต้องไปเกณฑ์ทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2560 ให้นักศึกษาไปด าเนินการยื่น

ค าร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ได้ที่ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี...

หลักฐานที่ใช้

1. ส าเนาหมายเรียก สด.35 จ านวน 3 ฉบับ (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอ าเภอหรือสัสดีเขต ตามภูมิล าเนาทหารของนักศึกษา)

2. ส าเนาหนังสือ สด.9 จ านวน 3 ฉบับ (เอกสารที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนทหารไว้ /ต้องถ่ายส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

3. ส าเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักศึกษาและมีเลขที่บ้าน จ านวน 3 ฉบับ

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ฉบับ

5. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ใช้ฉบับจริง 1 และสำเนา 2 รวม จ านวน 3 ฉบับ

** ข้อ 5. หนังสือรับรองฯ ติดต่อขอได้ที่ ส านักทะเบียนและประมวลผล (ชั้น 2 ) อาคารส านักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหนังสือรับรองฯ เป็นเงิน 50 บาท โดยให้แจ้งในค าร้องว่าขอใช้เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

โดยหนังสือรับรองฯ ต้องระบุระยะเวลาหนังสือ 360 วัน

ส่งหลักฐานได้ที่

ส่วนกิจการนักศึกษา (ชั้น 4) อาคารส านักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559เวลา 08.30 -16.30 น.

เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นก าหนดนักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิผ่อนผันทหารสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่รต.อภิชัย/คุณวรรนิภา

โทรศัพท์ 02 -329 8000 ต่อ 3243 แฟกซ์ 02 3298142 e-mail : gampao9324@gmail.com หรือ kseapich@kmitl.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เอกสารแนบแบบ pdf 2 ฉบับ

ไฟล์แนบ 1 : late.pdf
ไฟล์แนบ 2 : late2.pdf
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 16 กันยายน 2559 เวลา : 11:04:37  << ย้อนกลับ