IMAGES SHOW

สอบ TOEIC เดือน ตุลาคม 2559

 

สถาบัน (ส่วนกิจการนักศึกษา) จะจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา KMITL ในวันเสาร์ที่
ตุลาคม 2559 (ช่วงเช้า) ให้นักศึกษาที่สนใจสอบปฏิบัติดังนี้
ผู้มีสิทธิ์สอบ
เป็นนักศึกษาของ KMITL ที่บัตรประจำตัวนักศึกษา ยังไม่หมดอายุ
นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
(โครงการเรียนภาษาอังกฤษฟรี)
- ชำระเงินค่าสอบ TOEIC จำนวน 700 บาท แล้ว
- ยังไม่ชำระเงินค่าสอบ TOEIC
2. สมัครสอบได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ติดต่อที่ คุณเมทินี / คุณลัดดา ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โทร. 02 - 3298000 ต่อ 3245

หลักฐานที่ใช้
- เงินค่าทดสอบจำนวน 700 บาท (กรณียังไม่ชำระเงิน)
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- หลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีชำระเงินแล้ว)

 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 27 กันยายน 2559 เวลา : 11:27:01  << ย้อนกลับ