IMAGES SHOW

นักศึกษา ป.เอก วิศวกรรมเคมีได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18

  นักศึกษา ป.เอก วิศวกรรมเคมีได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18

นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเรือง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ป.เอกภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.รุ่นที่ 18)
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในหัวข้อโครงการวิจัย เรื่อง
การกำจัดสเตอริลกลูโคไซด์ในไบโอดีเซล
โดยใช้กระบวนดูดซับ
โดยมี รศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 27 กันยายน 2559 เวลา : 15:23:41  << ย้อนกลับ