IMAGES SHOW

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558

  การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มีผลต่อการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัด ของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสถาบันและส่วนงานวิชาการ การรายงานผลข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (QS) และสถาบันนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการดังนี้

1. ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. หากบัณฑิตกำลังศึกษาต่อขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและ ครบถ้วนได้แก่ สาขาวิชา คณะ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
มหาวิทยาลัย / สถาบัน /เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ศึกษาหรือ เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มีงานทำ เนื่องจาก บวช/เกณฑ์ทหาร ขอให้ระบุให้ชัดเจน
4. เงินเดือนในกรณีที่บัณฑิตมีงานทำ / ประกอบอาชีพอิสระหรือ กิจการของตนเองขอให้ประเมินรายได้ของตนเองเป็นรายเดือน
(เงินเดือนรวมโบนัส และค่าล่วงเวลา เฉลี่ยเป็นรายเดือน)
5. การได้งานทำตรงหรือไม่ตรงสาขา ขอให้พิจารณาจากการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
6. สถานที่ทำงาน ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและ ชัดเจนได้แก่ ชื่อหน่วยงานและหน่วยงานย่อยที่สังกัดการทำงาน
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์และเบอร์ โทรศัพท์ของสถานที่ทำงาน

ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีและองค์กรสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2329 8134ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.osm.kmitl.ac.th/scorecard
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา : 09:59:52  << ย้อนกลับ