IMAGES SHOW

สจล. คว้า 2 เหรียญทอง งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

  สจล. คว้า 2 เหรียญทอง งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุปผาวรรณ ฉอ้อนชม และ น.ส.รัตน์ชยาพิมล พลอยงาม
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3
คว้าเหรียญทองการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมการเกษตร
โดยมี ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ น.ส.อรยา เจริญสุทธิกุล นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ได้รับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ
และ ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2559

041/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 26 ธันวาคม 2559 เวลา : 11:30:55  << ย้อนกลับ