IMAGES SHOW

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านและป้องกันภัยคุกคาม
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับข้อมูลหรือระบบเครือข่ายของตนเองและองค์กร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.g-able.com/th/news-events/seminar-event/tnsc-2017.html
หรือที่ http://www.facebook.com/thailandnsc

045/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.g-able.com/th/news-events/seminar-event/tnsc-2017.html
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 เวลา : 15:29:47  << ย้อนกลับ