IMAGES SHOW

เด็กช่างเฮ ! ลาดกระบังเปิดรับปริญญาตรีต่อเนื่อง วิศวโยธา และระบบอุตสาหกรรมการเกษตร

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี
ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หรือกำลังศึกษาอยุ่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ โยธา
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
เครื่องมือวัดและควบคุม แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ช่างกลเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2329- 8000 ต่อ 3848,3485

096/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์


ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ 2 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 12:10:04  << ย้อนกลับ