IMAGES SHOW

สจล. คว้า 6 รางวัล งานประกวดสื่อ Infographic และ Motion Graphic "วิจัยแปลงร่าง 2" จัดโดย สกว.

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานประกาศผลรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกจากผลงานวิจัยของสกว. "วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่" โดยมีผู้ส่งผลงานอินโฟกราฟิกเข้าประกวดกว่า 700 ชิ้น และสื่อโมชั่นกราฟิกอีก 54 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

จากการพิจารณาคัดเลือกของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกราฟิกดีไซน์ระดับประเทศ มีผลงานของนักศึกษา สจล. เข้ารอบทั้งสิ้นจำนวน 16 ผลงาน แบ่งออกเป็น อินโฟกราฟิก 13 ชิ้น และโมชั่นกราฟิก 3 เรื่อง เพื่อเข้าร่วมโหวตคะแนน Popular Vote โดยตำแหน่ง Popular Vote ตกเป็นของ สจล. ทั้ง 2 ประเภท นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานรับรางวัลในรอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอินโฟกราฟิก ผลงานของ น.ส.ศราภรณ์ สุภัคกุล
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอินโฟกราฟิก ผลงานของ นายกฤตกร ทำดี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 2
- รางวัลชมเชย ประเภทอินโฟกราฟิก ผลงานของ นายสถาปนิก วัตรเอก นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3
- รางวัลชมเชย ประเภทอินโฟกราฟิก ผลงานของ นายณัทพงศ์ เสนะเกตุ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3
- รางวัล Popular Vote ประเภทอินโฟกราฟิก ผลงานของ น.ส.เกษรา อินทรารักษ์สกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3
- รางวัล Popular Vote ประเภทโมชั่นอินโฟกราฟิก ผลงานของ นายศิวกร น้ำทอง และ นายอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์ และ นายภูเบศ ธนะโชคพิบูล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ผู้ดูแลและให้คำปรึกษาการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการวิจัยแปลงร่าง 2 ได้แก่ ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม และดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลอีกครั้งค่ะ

1028/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 1 มีนาคม 2560 เวลา : 15:23:58  << ย้อนกลับ