IMAGES SHOW

ดร.เมทินี ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมรางวัลโนเบล

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทย และเป็นคนแรกของ สจล.
ที่ได้รับคัดเลือก จากโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560
และร่วมรับเสด็จ ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ จุดแสดงนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ สวทช.ประจำปี 2560
(NSTDA 5.0 Building toward Thailand)
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Biomolecular and Chemical Engineering
จาก Case Western Reserve University,USA
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


107/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 7 มีนาคม 2560 เวลา : 11:22:57  << ย้อนกลับ