IMAGES SHOW

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศสื่อการสอน โครงการ Teaching Academy Award 2017

  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
คว้ารางวัลชนะเลิศสื่อการสอน โครงการ“Teaching Academy Award 2017”

นายรัฐภัทร์ อุปละ นางสาวปัญญ์ชลท โพธิ์ศรี และ นางสาวฉันทิสา กลิ่นสุคนธ์
นักศึกษาปี 5 สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ
และรางวัล Best Presentation Award จากการแข่งขันประเภทสื่อฮาร์ดแวร์
โดยมีอาจารย์ณธทัย จันเสน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการ “Teaching Academy Award 2017”
ซึ่งเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะการสอน การนำเสนอสื่อประกอบการสอน
ด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ให้กับนักศึกษา เยาวชน
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

103/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 7 มีนาคม 2560 เวลา : 15:27:26  << ย้อนกลับ